LPVA LAIMĪGĀ LOZE

LPVA Foruma "K‚pnes uz debesÓm" ietvaros tika pied‚v‚ti 3 da˛‚du semin‚ru apmeklÁjumi.

 

2014. gada 23. maij‚ pirmo reizi RÓg‚ viesosies Treneris Nr.1 Eirop‚, kur zina par Harizmu visu - Ouens Fitzpatriks no Œrijas, gr‚matas Charismatic Edge autors un harizmas treniÚu akadÁmijas izveidot‚js ar meistarklasi ÑIetekmÁanas m‚ksla: Uzlabotas p‚rliecin‚anas stratÁĻijasī.
–is treniÚ ir paredzÁts tiem, kuri grib kÔ˚t ne tikai par prieknieku, bet savas komandas lÓderu, kura rada n‚kotni. Kuri grib iem‚cÓties ne tikai atdot pavÁles un kontrolÁt to izpildi, bet iedvesmot cilvÁkus, kuri ir patst‚vÓgi, atbildÓgi un gatavi iet lÓdzi.


Semin‚ra tÁmas:
ļ    StratÁĻisk‚s komunik‚cijas m‚ksla
ļ    6 soÔi k‚ veikt augst‚k‚ lÓmeÚa p‚rrunas un to uzvarÁanas principi
ļ    10 motiv‚cijas dzinÁjspÁki, kas aizvedÓs j˚s lÓdz lab‚kajiem komandas darba rezult‚tiem un efektivit‚tei
ļ    iedvesmojo‚ lingvistika: v‚rdi un teikumi, kas iedvesmo masas
ļ    biheiviori‚l‚ ekonomika un t‚s ietekme uz biznesu
ļ    kulta brendings: k‚ t‚du radÓt?
 
Atk‚rtoanas sistÁma: –is semin‚rs norisin‚sies 5 atk‚rtojumu sistÁm‚ (papildus inform‚cijas pakas un uzdevumi ar e-pasta starpniecÓbu pÁc semin‚ra), kas nodroina 100% iem‚cÓanos un t‚ iegaumÁanu.

Norises laiks:
2014.gada 23.maij‚
plkst. 10:00 - 17:00


Norises vieta:
KonferenËu centrs Citadele
(Republikas laukums 2a, RÓga, ieeja no Eksporta ielas puses)

Inform‚cija par pas‚kumu:
http://leika.lv/lv/pl%C4%81notie-pas%C4%81kumi

 

Balvu ieguva:

Ilze GriĢe ñ KomercizglÓtÓbas centrs SIA


ICF(starptautisk‚ kouËu feder‚cija) starptautisk‚s kouËinga nedÁÔas ietvaros pied‚v‚
Forumu ģStr‚d‚. DzÓvo. Baudi.ī

Vai esat sevi pieĢÁrui pie domas ñ ģskrienu k‚ v‚vere ritenÓī?
Vai Jums ir bijusi saj˚ta, ka apk‚rt viss tik Ôoti ‚tri main‚s, ka nespÁjat tam visam mainÓties lÓdzi?

IespÁjams, t‚pÁc tiei obrÓd Tu vÁlÁtos g˚t svaigas idejas un ierosmes, paskatoties uz situ‚ciju no malas. T‚dÁÔ ogad forumu esam veltÓjui tam, k‚ izvÁlÁties dzÓvot t‚, k‚ mÁs gribam. MÁs uzdosim jaut‚jumus un meklÁsim atbildes, b˚s iespÁja dzirdÁt da˛‚das pieredzes un citu atrastas receptes.

Forum‚ uzst‚sies (key speakers):
Thomas Bothe ñ LÓderÓbas un stratÁĻijas kouËs, viÚ ir trenÁjis vair‚k k‚ 2000 uzÚÁmÁju. Klienti novÁrtÁ viÚa specifisko un Ôoti praktisko pieeju strt‚Ļiju un lÓderÓbas kouminik‚cij‚.
Serban Chinole ñ VadÓbas kouËs, ar plau biznesa pieredzi Rum‚cij‚ un ASV. œoti pieprasÓts un atzÓts starptautisks treneris, palÓdzÁjis vadÓt‚ju attÓstÓbas programm‚s daudz‚m bank‚m un farm‚cijas uzÚÁmumiem no Fortune 100 saraksta.
B˚s iespÁja apmeklÁt daudzas meistarklases, kur‚s ar savu pieredzi dalÓsies ICF kouËi un viÚu klienti.

Pas‚kuma laiks: 2014. gada 23. maij‚, no plkst. 9.30 ñ 16.50
Pas‚kuma vieta: SSE Riga (Stockholm School of Economics in Riga), StrÁlnieku iela 4a, RÓga

Vair‚k inform‚cijas eit:
http://konferences.db.lv/events/koucinga-nedela/icf-forums-strada-dzivo-baudi/Balvu ieguva:
MudÓte KÔava ñ Neatliekam‚s medicÓnisk‚s palÓdzÓbas dienests


LÓdera kompetences p‚rmaiÚu laik‚
P‚rmaiÚu laikmets ó tas ir laiks, kad pasaule atrodas decentraliz‚cijas st‚voklÓ, vec‚s sitÁmas ‚tri atmirst, to viet‚ n‚k jauni, elastÓgi modeÔi.
Jaunais laikmets ó tas ir laiks, kad mÁrĢi un p‚rmaiÚu temps nozÓmÁ tik pat daudz, cik precizit‚te un kvalifik‚cija.
Kad inov‚cijas p‚rvalda stabilit‚ti, bet attÓstÓba svarÓg‚ka par formalit‚tÁm.
SaistÓb‚ ar to, ka ir mainÓjusies un P‚rmaiÚu laikmets arvien vair‚k kÔ˚st par m˚su dzÓves realit‚ti, bet p‚rmaiÚu ‚trums arvien vair‚k pieaug, mÁs pied‚v‚jam Jums iepazÓt lÓderu kompetenËu kompleksu, kas palÓdzÁs lÓderim un viÚa komandai g˚t pan‚kumus p‚rmaiÚu laikmet‚.
Meistarklases laiks: 2014. gada 21. maij‚, no plkst. 9.00 lÓdz 17.00
Meistarklases vieta: Biznesa centrs UniMarine, RÓga, Duntes iela 17a
Galven‚s tÁmas:
ļ    LÓdera personÓba un lÓdera loma komandas darb‚
ļ    LÓdera kompetences p‚rmaiÚu laikmet‚
ļ    Jaunu reaĻÁanas stilu izstr‚de uz jaun‚ laikmeta izaicin‚jumiem
ļ    Bezprecedenta iespÁju laiks un uzvedÓbas tehnoloĻijas
ļ    Jaun‚ laika briesmas, paties‚s un iedom‚t‚s


http://konferences.db.lv/events/koucinga-nedela/21-maijs/


Balvu ieguva:
Anda B˚mane ñ Latvijas finieris AS

 

Balvas pied‚v‚ja Eiroperson‚ls SIA sadarbÓb‚ ar LEIKA Training SIA un biedrÓba ICF.lv