Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas personāla vadīšanas asociācija” (turpmāk - LPVA), vienotās reģistrācijas Nr. 40008016334, juridiskā adrese Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, LV -1010.
  2. LPVA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: lpva@lpva.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LPVA juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 
  3. Biedrība “Latvijas personāla vadīšanas”, ir tīmekļa vietnes lpva.lv īpašnieks un uzturētājs. LPVA apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni lpva.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.
 2. Dokumenta piemērošanas sfēra
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – biedru pārstāvjiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem, un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (biedriem, sadarbības partneriem), saņem vai nodod LPVA jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • LPVA biroja un citu telpu apmeklētājiem;
   • LPVA uzturēto interneta mājaslapu (turpmāk – Klienti).
  3. LPVA rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (LPVA interneta mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 3. Personas datu ieguve un izmantošana
  1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat LPVA informāciju, lai reģistrētos lpva.lv vietnē, lai saņemtu informāciju vai sūtījumus,   atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar LPVA vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.
  2. Dati, kurus LPVA varētu apkopot tieši no Jums:
   • vārds, uzvārds;
   • pasta adrese;
   • e-pasta adrese;
   • tālruņa numurs;
   • paroles;
   • maksājumu vēsture;
   • vecums;
   • dzimšanas datums;
   • dzimums.
  3. Parole – simbolu virkne, kas zināma tikai lietotājam un šifrētā formā tiek saglabāta Portālā. Parole tiek izmantota lietotāja autentifikācijai. Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles neizpaušanu trešajām personām. Paroles tiek apkopotas un uz serveriem atrodas šifrētā veidā.
  4. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu uzņēmuma kontaktpersonas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numura, e-pasta adreses) publicēšanai vietnē lpva.lv, LPVA šos datus būs tiesīga publicēt vietnes lapā Biedri. Piesakoties jaunumu saņemšanai, LPVA uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem.
  5. LPVA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   1. Komunikācijai:
    • LPVA biedra identificēšanai;
    • biedra uzņemšanai un izslēgšanai no LPVA;
    • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
    • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
    • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
    • biedru un sadarbības partneru apkalpošanai;
    • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
    • biedru noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
    • norēķinu administrēšanai;
    • parādu atgūšanai un piedziņai;
    • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   2. Darba plānošanai un analītikai:
    • statistikai un darba analīzei;
    • plānošanai un uzskaitei;
    • efektivitātes mērīšanai;
    • datu kvalitātes nodrošināšanai;
    • atskaišu sagatavošanai;
    • biedru aptauju veikšanai;
    • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Biedrs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LPVA.
   3. LPVA mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir LPVA.lv mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai lpva.lv mājaslapa neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm lpva.lv mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.
   4. Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs ievietojat komentārus vai rakstus kādā no forumiem, blogiem vai ziņojumu dēļiem šajā mājas lapā, tad jebkura personiski identificējama informācija, kas būs minēta, būs pieejama un izmantojama ikvienam, kas lasa vai skatās šos komentārus vai rakstus. Šajā gadījumā mēs neesam atbildīgi par personiski identificējamo informāciju, ko esat izlēmuši sniegt caur šādiem kanāliem. Rakstu autoriem pašiem vajadzētu pārliecināties par rakstos izmantoto terminu, teksta, bilžu utt. pareizību un tiesībām pirms iesniegšanas. Iesniedzot rakstu, neekskluzīvas tiesības uz neierobežotu laiku tiek nodotas LPVA. Ja autors pieprasa dzēst informāciju par sevi kā personu, raksts dzēsts netiek. Rakstu dzēšana jāpieprasa atsevišķi, norādot katra raksta individuālo nosaukumu.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. LPVA apstrādā Biedra personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Biedra pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu LPVA saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   • saskaņā ar Biedra - datu subjekta piekrišanu;
   • likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no LPVA un Biedra starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LPVA leģitīmās (likumīgās) intereses.
  2. LPVA likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   • pārbaudīt Biedra identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai; 
   • saglabāt Biedru pieteikumus un iesniegumus par iestāšanos un izstāšanos no LPVA, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
   • analizēt LPVA mājaslapu, interneta vietņes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
   • administrēt Biedra kontu LPVA mājaslapā;
   • veikt darbības Biedru noturēšanai;
   • segmentēt Biedru datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
   • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot informatīvus paziņojumus;
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Biedru aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   • nodrošināt efektīvus biedrības pārvaldības procesus;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.
 5. Sīkdatnes
  1. Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes lpva.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot lpva.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes letera.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par letera.lv apmeklētāju darbībām vietnē.
 6. Datu drošība
  1. LPVA aizsargā Biedra datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LPVA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   • Ugunsmūri;
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
  2. Biedrība uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.
  3. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi LPVA par tīmekļa vietnes lpva.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, LPVA nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai LPVA nozīmētajām atbildīgajām personām.
  4. LPVA neizpauž trešajām personām Biedra personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, 
   • saskaņā ar Biedra skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LPVA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LPVA likumīgās intereses.
 7. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. LPVA glabā un apstrādā Biedra personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Biedru noslēgtais līgums;
   • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LPVA vai Biedrs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā Biedra piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Biedra personas dati tiek dzēsti.
 8.  Piekļuve personas datiem un citas Biedra tiesības
  1. LPVA apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi asociācijas rīcībā, lietojot tīmekļa vietni  lpva.lv.
  2. Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot LPVA pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: lpva@lpva.lv. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats; 2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos; 3. personas datu ieguves avots; 4. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā; 5. un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.
  3. Biedram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LPVA piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LPVA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Biedru, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LPVA likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LPVA pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  4. Tīmekļa vietnes lpva.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar LPVA pa e-pastu: lpva@lpva.lv.
  5. Biedram ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Biedra informācijas jau ir ievietota LPVA mājas lapas www.lpva.lv Biedru sadaļā, kur Biedrs var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
  6. Biedrs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē LPVA birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, 
  7. Saņemot Biedra pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LPVA pārliecinās par Biedra identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  8. LPVA atbildi Biedram nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā Biedra norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  9. LPVA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Biedra iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Biedram ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
 9. Privātuma politikas izmaiņas
  1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes lpva.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni lpva.lv. LPVA patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē lpva.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.
  2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: lpva@lpva.lv.