Divi no trim darbiniekiem personāla vadības funkcijas darbu vērtē pozitīvi

20. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena(International HR Day), kas arī Latvijā ir izveidojusies kā tradīcija. Par godu šim nozīmīgajam notikumam arī šogad pētījumu kompānija Kantar veica aptauju, kurā noskaidroja, kādas strādājošo skatījumā uzņēmumos un iestādēs Latvijā ir biežāk veiktās un būtiskākās personāla vadības funkcijas, kā darbinieki vērtē personāla vadību savā darbavietā, kā arī, kāds ir ideāla personāla vadītāja raksturojums.

Biežāk veiktās personāla vadības funkcijas

Neraugoties uz virkni izaicinājumiem, ar ko kopumā saskaras personālvadības joma mainīgajos sociālekonomiskajos un darba tirgus apstākļos, pētījums atklāj, ka darba ņēmēju skatījumā divas visbiežāk veiktās personālvadības funkcijas uzņēmumos un iestādēs Latvijā joprojām ir personāla novērtēšana, attīstība, apmācības (37%) un rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (37%).

Tām seko personāla plānošana, administrēšana, lietvedība (32%), atalgojuma jautājumu risināšana (30%) un Covid-19 periodā aktualizējusies darba režīma plānošana (hibrīddarbs, attālināts darbs) (30%). Šīs funkcijas nosaukusi teju 1/3 strādājošo.

1/4 darbinieku atzīst, ka viņu uzņēmumos, iestādēs tiek veikti darbinieku motivēšanas un lojalitātes veicināšanas pasākumi (25%), sekots līdzi sekmīgai informācijas un komunikācijas nodrošināšanai (24%), kā arī tiek veikta darbinieku atlase, talantu piesaiste (24%).

Interesanti atzīmēt, ka 9% strādājošo norāda, ka viņu uzņēmumos, iestādēs notiek inovatīvu tehnoloģiju un MI risinājumu izmantošana personālvadībā.

Salīdzinot ar 2021. gada pētījumu, darbinieku vērtējumā pašlaik būtiski biežāk tiek veikta personāla novērtēšana, attīstība, apmācības, arī personāla plānošana, administrēšana, lietvedība un uzņēmumos un iestādēs tiek risināti atalgojuma jautājumi.

Nepietiekami veiktās personāla vadības funkcijas

Izvērtējot, kuras personāla vadības funkcijas uzņēmumos un iestādēs Latvijā tiek veiktas nepietiekami, salīdzinoši visbiežāk darbinieki uzsver, ka nepietiekami tiek veikti: darbinieku motivēšanas un lojalitātes veicināšanas pasākumi (39%), atalgojuma jautājumu risināšana (27%) un bonusu un papildu labumu sistēmas (24%) pilnveide. Šiem jautājumiem darbinieku skatījumā būtu jāpievērš lielāka uzmanība!

Aptuveni 1/5 darbinieku uzskata, ka starp nepietiekami veiktām personāla vadības funkcijām ir drošības, stabilitātes sajūtas radīšana darbiniekos (21%), personāla novērtēšana, attīstība un apmācības (19%), kā arī rūpes par darbinieku labbūtību, t.sk. garīgo veselību (18%).

Zīmīgi, ka tie darbinieki, kuri kopumā negatīvi vērtē sava uzņēmuma, iestādes personāla vadības funkcijas darbu, salīdzinoši biežāk ir norādījuši arī uz virkni nepietiekami veikto funkciju, starp tām: darbinieku novērtēšana, attīstība, apmācības, darbinieku motivēšana un lojalitātes veicināšana, drošības, stabilitātes sajūtas radīšana darbiniekos, informācijas apmaiņas un komunikācijas nodrošināšana, konfliktsituāciju risināšana, laba mikroklimata uzturēšana, kā arī rūpes par darbinieku labbūtību, t.sk. garīgo veselību.

2/3 darbinieku personāla vadības funkcijas darbu vērtē pozitīvi

Lūgti novērtēt sava uzņēmuma, iestādes personāla vadības funkcijas (personāla nodaļas, departamenta) darbu, 2/3 (65%) darbinieku to vērtē kopumā pozitīvi (tostarp 11% – ļoti pozitīvi un 54% – drīzāk pozitīvi), tomēr 1/5 (20%) strādājošo to vērtē kopumā negatīvi (tostarp 3% – ļoti negatīvi un 17% – drīzāk negatīvi), kas liecina par pilnveides iespējām šajā jomā.

Salīdzinoši pozitīvāk personāla vadības funkcijas darbu vērtē finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošie, kā arī tie, kuri kopumā ir apmierināti ar savu pašreizējo darbu, kamēr negatīvāk – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē nodarbinātie, kā arī tie, kuri kopumā ir neapmierināti ar savu pašreizējo darbu.

Saprotošs un cilvēcīgs jeb zinošs un kompetents?

Kāds tad darbinieku skatījumā ir ideāla personāla vadītāja īpašību un prasmju “komplekts”? Interesanti, ka, raksturojot ideālo personāla vadītāju, darbinieki spontāni biežāk sauc dažādas rakstura īpašības (52%), kam seko profesionālās īpašības (45%) un ar izskatu saistīti parametri (9%).

Jāuzsver, ka dažādas rakstura un arī profesionālās īpašības darbinieki šogad ir saukuši būtiski biežāk nekā pirms trim gadiem veiktajā pētījumā.

Darba ņēmēju skatījumā “mūsdienu” ideālajam personāla vadītājam rakstura ziņā galvenokārt ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam (17%).

Katra desmitā darbinieka redzējumā personāla vadītājam svarīgi būt komunikablam, sabiedriskam, atvērtam (10%), kā arī godīgam, uzticamam, lojālam (8%), atsaucīgam, izpalīdzīgam (7%), iejūtīgam, līdzjūtīgam, empātiskam (7%).

Profesionālajā jomā ir jāprot uzklausīt, cienīt, rūpēties par darbiniekiem (20%), jābūt zinošam, kompetentam, erudītam (13%) un jāprot motivēt, pārliecināt (6%).

Vērtējot ārējo izskatu, ideālam personāla vadītājam būtu ieteicams nēsāt lietišķu apģērbu (uzvalks, kostīms) (4%) un ir jābūt sakoptam, solīdam (3%).

Līdzīgi kā iepriekš veiktajā pētījumā, raksturīgi, ka gados jaunāki nodarbinātie (18–24 g.v.) kopumā ir ar salīdzinoši lielākām gaidām. Viņi biežāk sauc dažādas ideālam personāla vadītājam nepieciešamās īpašības un vidēji biežāk arī norāda, ka ideālam personāla vadītājam ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, atsaucīgam, izpalīdzīgam, draudzīgam, aktīvam, enerģiskam, ar prasmi uzklausīt, rūpēties, cienīt, bet arī vadīt.

Kā norāda Kantar lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva: “Interesanti atzīmēt, ka tie darbinieki, kuri kopumā pozitīvāk vērtē sava uzņēmuma, iestādes personāla vadības funkcijas darbu, caurmērā biežāk ir uzsvēruši tieši personāla vadītāja rakstura īpašību lomu un nozīmi”.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājumiem pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 16. līdz 22. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 920 darba ņēmējus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte

tālr.: 67 096 300
e–pasts: signe.kanejeva@kantar.com

TNS Latvia

Kronvalda bulvāris 3-2
Rīga, LV-1010, Latvija