Atziņas no Malagas konferences

Ar šo uzsākam rakstu sēriju par iespaidiem Malagas konferencē, cerībā, ka katrs pārstāvis dalīsies ar saviem iespaidiem.

Konference bija jaudīga – vairāk kā 600 runātāju trīs zālēs, sesijās, tīklošanās vietās un darbnīcās, ietverot 25 dažādu tēmu sesijas,  izstāde par jaunākajiem risinājumiem, kurā bija arī Latvijas un Lietuvas uzņēmumu pārstāvība.   Mana interese bija galvenokārt HR summit sadaļā. Runātāju bija daudz, nedaudz sarūgtināja paneļdiskusijas, kas notika spāņu valodā, rādot titrus angļu valodā uz ekrāna, bet laikam jau tā ir lielo valodu īpatnība to zemēs.

Salīdzinoši daudz tika runāts par līderību, kultūru, prasmēm, tendencēm. Man šī konference ir devusi divus jaunus , līdz šim manis nelietotus terminus – pieredzes kultūra un  C-līmeņa vadītājs. 

Nury Rector Rubio (Cargo Global L&D Associate Director) minēja viņasprāt svarīgākās līdera prasmes 21. gadsimta darbavietā, kuras nepieciešams attīstīt:

1. Citu motivēšana

2. Potenciāla veicināšana

3. Uzticības iedvesmošana

4. Atbildības uzņemšanās un atteikšanās

5. Stratēģiskā domāšana

6. Mērķu un ekspektāciju izvirzīšana ikvienam

7. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

8. Pieredze un ilgtspēja, norādot, ka ilgtspējība nav saistīta tikai ar atbildību vides jomā, tā ietver sociālo un ekonomisko dimensiju darba nākotnei. 

Kā būtiskāko veiksmes pamatu, Nury norāda darbinieku zīmola, pieredzes, dažādības  ilgtspējas apvienojumu. (The Coctail of Emploee Branding+EX+Diversity +Sustainability)

 

Tāpat tika prezentētas 2023. gada pieprasītāko prasmju saraksts, apvienojot 10 linkedin 2023. gadā pieprasītākās prasmes: 

1. vadība

2. komunikācija

3. klientu apkalpošana

4. Līderība

5. Pārdošana

6.Projektu vadība

7. Pētniecība

8. Analītiskās prasmes

9.Mārketings

10 Komandas darbs.

Pieminot prasmes, netika aizmirsta arī darbinieku vajadzība piramīda, pamatojoties uz mūžseno Maslova piramīdu, uzsverot kā pamatvajadzību drošību ( safety/security) gan fiziski gan emocionāli, un augstākā līmeņa vajadzība – darba un dzīves mērķis.

Viss, kas vadītājam  nepieciešams, ir apvienot šīs vajadzības ar jautājumu kāpēc mēs strādājam jaunajos normālajos apstākļos – attālināti vai klātienē, situācijās, ko raksturo klusā aiziešana un nodarbinātības nosacījumus arvien vairāk ietekmē Z paaudze. Tas viss veido jaunu vadības pieredzi, un mēs identificējamies ar brīžiem, kas mums ir svarīgi. Kā uzsvēra Ana Sanchez Blanko un Jauns Diaz -Andreu, vajadzētu pētīt datus pieredzes mērogā. Pareizā pieredze ļaus uzņēmumam piesaistīt labākos darbiniekus, pareizā pieredzes kultūra paātrina izaugsmi un rada konkurences priekšrocības.

Man likās interesants atlases C-līmeņa vadītāju atlases prasību un prasmju/spēju uzskaitījums, definējot  mīkstās un cietās prasmes. Šo prasmju kombinācija var atšķirties atkarībā no  organizācijas kultūras, stratēģiskajām prioritātēm un īpašajiem vadītāja amata izaicinājumiem, tāpēc ir ieteicams izpētīt nozari un organizāciju, lai identificētu visatbilstošākās prasmes C līmeņa lomām.

Runātāji uzsvēra tieši prasmes (skills), definējot  cietās prasmes mīkstās prasmes, latviešu profesionālajā literatūrā līdz šim vairāk runājām par cietajām un mīkstajām kompetencēm.

Cietās prasmes — attiecināmas uz iemācāmām prasmēm vai darbam specifiskām spējām, kam var jābūt, mīkstās prasmes – attiecas uz indivīda sociālajām spējām un to, kā tās ir saistītas ar citiem cilvēkiem.

  2023. gada pieprasītāko prasmju saraksts

Cietās prasmes:

1. Stratēģiskais redzējums: vadītājiem ir jābūt spēcīgu stratēģisko redzējumu un spēju izstrādāt un īstenot ilgtermiņa plānus.

2. Finanšu vadība:  vadošajiem vadītājiem, kas ir atbildīgi par svarīgu finanšu lēmumu pieņemšanu, ir nepieciešama stabila izpratne par finanšu pārvaldību, tostarp budžeta veidošanu, prognozēšanu un finanšu analīzi.

3. Nozares zināšanas : vadītājiem ir jābūt dziļai izpratnei par nozari, kurā viņi darbojas, tostarp par tirgus tendencēm, konkurences vidi un normatīvo vidi.

4. Tehniskā kompetence: atkarībā no nozares vadītājiem var būt zināšanas īpašās tehniskās jomās, piemēram, digitālajā transformācijā, datu analīzē, kiberdrošībā vai piegādes ķēdes pārvaldībā.

5. Pārmaiņu vadība: vadītājiem ir jābūt prasmēm, lai efektīvi vadītu un vadītu organizatoriskas izmaiņas, tostarp pārstrukturēšanu, apvienošanos un pārņemšanu vai jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

Mīkstās prasmes:

  1. LĪDERĪBA: Spēcīgas līderības prasmes ir ļoti svarīgas vadītājiem. Tas ietver spēju iedvesmot un motivēt komandas, pieņemt stingrus lēmumus un paziņot darbiniekiem skaidru redzējumu.
  2. Komunikācija: efektīva komunikācija ir būtiska, lai vadītāji varētu nodot idejas, risināt sarunas, veidot attiecības un sniegt informāciju ieinteresētajām personām visos līmeņos.
  3. Emocionālā inteliģence: vadošajiem darbiniekiem jābūt ar augstu emocionālo inteliģenci, kas ļautu viņiem saprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī just līdzi attiecībām ar citiem.
  4. Problēmu risināšana: vadītājiem ir jāprot analizēt sarežģītas problēmas, pieņemt apzinātus lēmumus un ieviest efektīvus risinājumus.
  5. Sadarbība un attiecību veidošana: vadītājiem ir ļoti svarīgi veidot un uzturēt attiecības ar galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp valdes locekļiem, investoriem, klientiem un darbiniekiem.

Kā galvenie izaicinājumi vadītāju darbā tika minēti attālinātais darbs un ģeogrāfiskais attālums, kas pēdējos gados raksturo nodarbinātības vidi, un prasa īpaši fokusēties uz indivīda prasmēm un spējām. Dažādība, kultūras atšķirības, paradumi un to ietekme uz organizācijas kultūru, sniegumu un izaugsmi.

Kā veicinātāji tika minēti spēcīgi līderi, atbilstoša, nepārtraukti attīstoša mācību vide, komandas struktūra un mērķi, analītika, datos balstīti lēmu mi un organizācijas kultūras veidošana. 

Daudz laika un uzmanības tika veltīts arī mākslīgajam intelektam un chat GPT, kā tos izmantot, cik lielā mērā, un kā tie ietekmē mācību un darba procesu. Kā atšķirt darbinieku/pretendentu zināšanas, kas balstītas zinātnē no iegūtās informācijas no Chat GPT.

A person with a beard and mustache

Description automatically generated