Darba laiks darbinieka ziņā

Jau otro reizi LPVA biedriem bija iespēja ņemt dalību pieredzes apmaiņā Leonardo da Vinci programmā. Leonardo da Vinci programma ir Eiropas Komisijas finansēta un tās viens no mērķiem ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā, t.sk. veicināt prakses un pieredzes apmaiņas projektus.

 

Šopavasar šī programma atbalstīja LPVA biedru pieredzes un prakses apmaiņu Kiprā. Par pieredzes apmaiņas seminārā gūtajām atziņām projekta komanda stāstīs seminārā 20.aprīlī 15:30 -17:00 (Elizabetes ielā 45/47) bet ievadot šo semināru gribētu nedaudz dalīties atziņās par mainīgā darba laika organizāciju Kipras organizācijās.

 

Kiprā mainīgās darba formas iedala divas lielās grupās: pārstrukturēts darba laiks un samazināts darba laiks ( 36 - 38h stundas nedēļā). Turpmāk vairāk par pārstrukturēto darba laiku, kas darbiniekiem tas dod iespēju doties uz darbu tieši sev vēlamā laikā. Šajā gadījumā darba devējs nosaka elastīgas darba tiesiskās attiecības, t.n., darbiniekam ļaujot plānot pašam savas darba stundas. Tādejādi, radot atšķirīgu stundu skaitu nedēļas dienās. Kipras uzņēmumos, lielākoties, darba devējs gan nosaka pamatlaiku (piemēram, no 7.30 rītā līdz 12.00 pusdienā) un / vai konkrētas darba dienas ( piemēram, nosakot katras nedēļas trešdienās darba laiku no 7.30 - 16.00), kad uz vietas jābūt visiem darbiniekiem, šajā laikā plānojot darba sanāksmes un tikšanās. Protams, vadītāji seko, lai birojā būtu pietiekams skaits attiecīgās funkcijas veicēju, kā arī nosaka amatus, kuriem nav piemērojama strukturētā darba laika uzskaite. Gada darba laikā darba ņēmējs ar darba devēju vienojas par konkrētu stundu skaitu un to, vai vairāk strādās vairāk vasarā vai ziemā, un arī to, ka darbu vasarā sāks un beigs agrāk, bet ziemā darbu sāks un beigs par 1 stundu vēlāk.

 

Svarīgs aspekts ir tas, ka ar informācijas uzskaites sistēmām tiek veidoti katra darbinieka darba laika konti, personāla speciālistiem tos kontrolējot nedēļas un mēneša griezumā. Laika kontos darbinieki uzkrāj arī savas „virsstundas", un tad jau brīvi rīkojas ar šo "laika kredītu". Tādejādi, iespējams mazinot iespējamās dīkstāves un virsstundas. Pārstrukturētā darba laika modelis Kiprā ir izplatīts, kā skaidro darba devēji (personāla vadītāji) elastīgie darba modeļi darba devējiem ļauj samazināt darba kavējumus, dod iespēju paturēt darbā darbiniekus, kuriem ir svarīgi ārpus darba pienākumi( piemēram, pasniedzēji, lektori) savukārt darbiniekiem tas dod iespēju labāk plānot savu darba un privāto dzīvi, šādi līdzsvarojot abu pušu (darba devēja un darba ņēmēja) intereses. Darbiniekiem tas būtu arī tulkojams, kā viens no atalgojuma sistēmas nemonetārajiem bonusiem. Jāatzīmē, ka elastīgas darba formas noteikti sekmē vispārējo nodarbinātības līmeni, jo dod iespēju strādāt tiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevar būt darbā katru dienu no 8 rītā līdz 17 pēcpusdienā.

 

Protams, lauzt jau pierastos stereotipus nav viegli, bet pārdomāti piemērojot šos modeļus, ir iespējams ne tikai optimizēt ražošanu cenšoties rast katram uzņēmumam piemērotāko risinājumu, bet arī ievērojami uzlabot darbinieku apmierinātību ar darbu, tādējādi paaugstinot viņu motivāciju. Latvijas likumdošanas normas ir pietiekami elastīgas ( darba laika organizēšanas dažādas formas paredz arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris)) un ļauj meklēt darba laika plānošanas variantus, kas būtu izdevīgi gan darba devējam, gan darbiniekam. Šī kolēģu labā prakse un pieredze var kalpot ierosmei, pārskatot dažādus darba laika organizēšanas modeļus un to praktiskas piemērošanas iespējas.

 

Un tomēr: kādēļ pārstrukturētā darba laika formas Latvijā ir samērā maz izplatītas, salīdzinot ar Eiropu? Viena no iespējamām atbildēm - šāda darba laika organizācija ir iespējama tikai tajos uzņēmumos, kur katram darbiniekam ir iespējams izveidot darba laika uzskaites kontus, reģistrējot darbinieku faktiskās prombūtnes ar informācijas sistēmu palīdzību, jo Kipras piemērā - pārstrukturētais darba laiks nav tāldarbs, proti, darba organizācijas forma, kad darbinieks darbu veic ārpus darba devēja telpām, bet gan tikai brīvs darba dienas / darba nedēļas plānojums.