Cik pievilcīgs kā darba devējs ir Jūsu uzņēmums?

Pašreizējos apstākļos, kad darba tirgus Latvijā ir praktiski izsmelts teju visās nozarēs un saskaras ar aizvien jauniem izaicinājumiem, iezīmējas aizvien sīvākas konkurence par darbinieku piesaistīšanu. Līdz ar to būtiska nozīme ir ne tikai tam, ko darba devējs spēj piedāvāt un kā pārliecināt gan esošos darbiniekus, gan jaunos talantus – potenciālos darbiniekus, ka šī ir lieliska vieta, kur strādāt, bet arī pārdomātam un spēcīgam darba devēja tēlam, kas ļauj izcelties citu darba devēju vidū. 

Lai sniegu darba devējiem ieteikumus, kā pilnveidot sava uzņēmuma kā darba devēja tēlu, pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar kopš 2007. gada regulāri veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, meklējot atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem:

Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas pret darba devējiem? Kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji vislabprātāk strādātu un kāpēc? Un kā potenciālie darba ņēmēji vērtē dažādu uzņēmumu kā darba devēju tēlu?


Pētījumā tiek noskaidrotas ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu – studentu domas, turklāt jau trešo gadu padziļināti pētītas arī informācijas tehnoloģijas nozares pārstāvju un studentu viedoklis un gaidas pret vēlamo darba devēju.

Iepriekšējo divu gadu pandēmijas izraisītā nenoteiktība lika daudziem strādājošajiem būt piesardzīgākiem darba tirgū, izvairoties no lieka riska jaunu profesionālo izaicinājumu pieņemšanā, tomēr šī gada pētījums atklāj, ka darba ņēmēju atvērtība jaunām darba iespējām ir atgriezusies pirmspandēmijas – 2019. gada līmenī.

Salīdzinot ar pērn veikto pētījumu, darba ņēmēju lojalitāte esošajam darba devējam kopumā ir mazinājusies: 2/3 (62%) algotu darbu strādājošo nākamo 12 mēnešu laikā neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darbu, tikmēr ceturtā daļa (27%) apsver darba devēja maiņu un jaunu profesionālo izaicinājumu pieņemšanu (attiecīgi pērn lojāli darba devējam bija 66%, bet darba maiņu apsvēra 24%). Jāatzīmē, ka katram desmitajam (10%) strādājošajam nav konkrēts viedoklis šajā jautājumā, un iespējams, ka arī starp šiem darbiniekiem atrodas “svārstīgie”, tas ir tie, kuri skaļi nesaka, bet patiesībā apsver darba maiņas iespēju.


Kopumā ir pieaugusi ne tikai algotu darbu strādājošo subjektīvā gatavība mainīt darba devēju, bet arī faktiskā aktivitāte darba tirgū – pēdējo 12 mēnešu laikā katrs trešais (32%) darba ņēmējs ir meklējis darbu, t.sk., pētījis darba sludinājumus, un katrs desmitais (9%) pieteicies jaunam darbam vai amata pozīcijai esošajā darba vietā, kas ir ievērojami biežāk nekā 2021.gadā.

Šīs tendences liecina par pandēmijas laika kopējās piesardzības un nedrošības sajūtas mazināšanos strādājošo vidū un augstāku atvērtību darba iespējām un dažādiem darba tirgus piedāvājumiem. No vienas puses, darba tirgus atdzīvošanās un mobilitātes pieaugums ir laba ziņa tiem darba devējiem, kuri meklē jaunus darbiniekus, tomēr, no otras puses, tas liek uzņēmumu vadītājiem un personālvadības komandām aizvien vairāk domāt arī par jau esošajiem darbiniekiem un to, kā viņus noturēt.

Šādā situācijā izšķiroši ir ne tikai tas, ko darba devējs piedāvā darbiniekiem, bet arī uzņēmuma kā darba devēja tēlam jeb uzņēmuma kā darba devēja reputācijai un vērtībai darba ņēmēju acīs. Pozitīvs darba devēja tēls var būtiski palīdzēt noturēt un piesaistīt kvalitatīvus darbiniekus, kuriem var būt izšķiroša nozīme uzņēmuma izaugsmē, un ir nozīmīgs rīks cilvēkresursu vadības izaicinājumu pārvarēšanai.

Kas darba ņēmējiem ir svarīgi, izvēloties darba devēju un ko viņi sagaida no tā? Raugoties uz šī gada pētījuma rezultātiem, viens no nozīmīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē gan algotu darbu strādājošajiem, gan studentiem joprojām ir konkurētspējīgs atalgojums. Tomēr tas nav vienīgais kritērijs darba devēja izvēlē – kā liecina pētījuma rezultāti, domājot par “Sapņu darbu”, līdzās tādām materiālajām vērtībām kā atalgojums un pievilcīga papildu ieguvumu sistēma, svarīgs ir arī darba vietas atbilstošs nodrošinājums – labi darba apstākļi un darba vide, arī drošības un stabilitātes sajūta.

Kopumā darba devēja izvēli nosakošie faktori, salīdzinājumā ar 2021. gadu, ir diezgan stabili un nav būtiski mainījušies, kas liecina, ka uzskati par to, kāds ir pievilcīgs darba devējs, ir gana noturīgi. Tomēr dažas izmaiņas ir notikušas. Šogad nelielā mērā ir mazinājies darba vietas stabilitātes un drošības nozīmīgums, kas jo īpaši bija aktualizējies pēdējo divu gadu laikā, kad strādājošajiem primāri bija svarīga pārliecība, ka darbs ir šodien un būs arī rīt (jānorāda gan, ka, neskatoties uz nozīmīguma samazinājumu, šis joprojām ir viens no svarīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē). Redzams, ka gada laikā gan strādājošo, gan studentu mērķa grupās ir audzis tādu kritēriju svarīgums kā iespēja strādāt attālināti (pie tam atsevišķās nozarēs un amatu grupās tas iezīmējas kā ļoti būtisks kritērijs), studentiem arī tas, ka uzņēmums ir sociāli atbildīgs.

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti arī pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji strādātu vislabprātāk. Pētījumā tika iekļauti vairāk nekā 50 lielākie uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus. Uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas darba tirgu pārliecināt, ka tie, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir “Latvijas Valsts meži”, “Latvenergo”, “Swedbank”, “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un “Air Baltic Corporation”. Studentu vidū līdztekus “Latvijas Valsts meži”, “Swedbank”, “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un “Air Baltic Corporation” starp pievilcīgākajiem darba devējiem ir arī “All Media Latvia”, kā arī tādi informācijas tehnoloģijas jomas uzņēmumi kā “Accenture” un “Printful”, kas uzskatāmi parāda, ka topošajiem speciālistiem šī nozare ir jo īpaši saistoša.


Pētījuma rezultāti liecina, ka, lai arī kopumā valsts sektora popularitāte mazinās un šogad darba ņēmēju īpatsvars, kuri vēlētos strādāt valsts (sabiedriskajā) sektorā, ir mazāks nekā to īpatsvars, kuri priekšroku dotu darbam privātajā sektorā, joprojām strādājošo vidū kā pievilcīgākie darba devēji dominē valsts sektora uzņēmumi (t.sk. ar valsts kapitāldaļām), kas lielā mērā saistāms ar to, ka potenciāli šie uzņēmumi tiek saistīti ar lielāku drošību un stabilitāti. Raksturīgi, ka tikmēr studenti kopumā priekšroku dod privātā sektora uzņēmumiem, kas viņu skatījumā ir veiksmīgāki un uz attīstību un izaugsmi vērsti, sniedzot lielāku iespēju realizēt arī savu potenciālu, tai skaitā iespēju strādāt savā specialitātē, attīstīties un veiksmīgāk veidot karjeru.

Cik pievilcīgs kā darba devējs strādājošo un studentu mērķa grupās ir Jūsu uzņēmums? Ja Jūs interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi vai pētījuma rezultāti, un Jūs vēlaties uzzināt, kā Jūsu uzņēmums/ iestāde izskatās potenciālo darbinieku skatījumā, sazinieties ar mums – un mēs labprāt pastāstīsim sīkāk!


Par pētījumu

Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2022. gada aprīlī strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījumā, izmantojot datorizētās tiešsaistes (online) intervijas, tika aptaujāti 1110 Latvijas strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 574 vadošo Latvijas augstskolu studenti. Izlase ir reprezentatīva strādājošo un studentu (pēc studiju specialitāšu un izglītības iestādes) ģenerālajam kopumam un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju izlašu veidošanā.


Avots: Kantar

Pārpublicēts: https://www.kantar.lv/tnsab69/cik-pievilcigs-ka-darba-devejs-ir-jusu-uznemums/