Eiro ieviešana Latvijā - jautājumi un atbildes Personāla vadītājiem.

 

1.Vai no 01.01.2014. darba līgumos darba samaksa būs jāmaina uz eiro, proti, vai būs jāpārslēdz darba līgumi vai papildus jāinformē darbinieki par aktuālo summu?

 

Atbilstoši noteiktajam eiro ieviešanas kārtības likuma 4.pantā, visi noslēgtie līgumi saglabā savu turpināmību un tie nav jāpārslēdz.

4.pants. Tiesisko instumentu nepārtrauktība

(1) Euro ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauktību, un tiesisko instrumentu nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes 1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu. Atsauces uz latiem tiesiskajos instrumentos, kas pastāv dienā pirms euro ieviešanas dienas, sākot ar euro ieviešanas dienu, ir uzskatāmas par atsaucēm uz euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Attiecībā uz tiesisko instrumentu — tiesību aktu pielāgošanu euro ieviešanai — ievēro arī šā likuma VIII nodaļas noteikumus.

Attiecībā uz darbinieku informēšanu aicinām ievērot Eiropas Komisijas ieteikumus un ievērot pasākumus, kas vairo darbinieku informētību.

 

2. Vai ir pieļaujami, ka jau šobrīd darba alga darba līgumos tiek noteikta gan latos, gan eiro?

 

Periodā, kad oficiālais maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā ir lats, līgumā noteikti jābūt izteiktām summām latos, savukārt periodā, kad oficiālais maksāšanas līdzeklis ir arī eiro, t.i. sākot ar 2014.gada 1.janvāri – līgumā noteikti jābūt summām izteiktām eiro. Sākot no 2014.gada 14.janvāra Latvijas Republikā vienīgais oficiālais maksāšanas līdzeklis ir eiro.

Sākot ar š.g. 9.jūliju, kā informatīvo papildu informāciju nav liegts norādīt arī summas eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un eiro ieviešanas likuma 6.pantā noteiktos pārrēķina principus.

6.pants Noapaļošanas princips

(1) Latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro

(2) Naudas summas un vērtības naudas izteiksmē pēc latu konvertācijas uz euro noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek noapaļots par vienu vienību uz augšu.

 

3. Kā pareizi aprēķināt samaksu par ikgadējo atvaļinājumu, ja darba periods ir daļa 2013.gadā, daļa 2014. Piemēram, darbinieks dodas atvaļinājumā 2014. gada jūlijā un atvaļinājums tiek piešķirts par periodu no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2014.gada 10.aprīlim?

 

Vidējās darba algas aprēķins vēl ilgāku laiku pēc eiro ieviešanas sastāvēs no darba algas summām latos un eiro.

Attiecībā uz atvaļinājuma naudas aprēķinu. Saskaņā ar Darba likumu atvaļinājuma naudu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darbadienu skaitu atvaļinājuma laikā. Vidējo izpeļņu, savukārt, rēķina no pēdējo sešu mēnešu laikā izmaksātā atalgojuma. Atvaļinājuma naudas aprēķinam nav saistības ar to, par kādu darba periodu atvaļinājums uzkrāts. Darba periods ir svarīgs tikai tādēļ, lai zinātu, cik darbadienas darbiniekam ir pieejamas atvaļinājuma vajadzībām. Konkrētajā piemērā, ja darbinieks iet atvaļinājumā 2014. gada jūlijā, vidējā izpeļņa atvaļinājuma naudas aprēķinam tiks rēķināta, pamatojoties uz atalgojumu, kas izmaksāts iepriekšējos sešos mēnešos, t.i. janvārī-jūnijā, kas pilnībā attiecas uz periodu pēc eiro ieviešanas un tādēļ latu-eiro pārrēķinus neprasa. Savukārt, ja darbinieks atvaļinājumā dodas, piemēram, aprīlī, vidējā izpeļņa rēķināma no atalgojuma, kas izmaksāts oktobrī-martā, t.i. daļa latos, daļa eiro.

Kā aprēķinā ir veicams pārrēķins uz eiro un apaļošana?

 

Piemērs:

• 10.2013           ∑ LVL : kurss =∑ EUR (summa latos pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa un EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem)

• 11.2013           ∑ LVL : kurss =∑ EUR (noapaļo)

• 12.2013           ∑ LVL : kurss =∑ EUR (noapaļo)

• 01.2014           ∑ EUR

• 02.2014           ∑ EUR

• 03.2014           ∑ EUR

• Kopā          ∑ EUR, kuru dala ar darbadienu skaitu šajā sešu mēnešu periodā, iegūstot dienas vidējo izpeļņu, izteiktu eiro.

 

4. Vai uzņēmumiem ir nepieciešams pārstrādāt iekšējos dokumentus, noteikumus, procedūras, kur minēta samaksa par papildu darbu u.c. dažādas piemaksas?

 

Atbilstoši noteiktajam eiro ieviešanas kārtības likuma 4.pantā, visi tiesiskie instrumenti saglabā savu turpināmību un tie nav jāpārslēdz. Darbā ar dokumentiem jāievēro likumā noteiktās prasības, t.i. precīzs matemātikas princips līdz centam. Attiecībā uz darbinieku informēšanu aicinām ievērot Eiropas Komisijas ieteikumus un ievērot pasākumus, kas vairo darbinieku informētību (skatīt to pašu 4.pantu  - Tiesisko instumentu nepārtrauktība).

 

5. Vai jāslēdz papildus vienošanās ar arodbiedrību par Koplīgumā noteiktā piemaksām, kas noteiktas latos, bet no 2014.gada būs eiro?

 

Atbilstoši noteiktajam eiro ieviešanas kārtības likuma 4.pantā, visi tiesiskie instrumenti saglabā savu turpināmību un tie nav jāpārslēdz. Darbā ar dokumentiem jāievēro likumā noteiktās prasības, t.i. precīzs matemātikas princips līdz centam.

Arī Koplīgums ar arodbiedrību ir viens no līgumu veidiem un uz to attiecas eiro likuma 4.pantā noteiktās prasības (skatīt to pašu 4.pantu  - Tiesisko instumentu nepārtrauktība).

 

6. Kā pareizi izmaksāt darbiniekam darba algu 2014.gada janvārī par 2013.gada decembri? Ko precīzi norādīt algas informatīvajās lapiņās? 

 

Atbilstoši noteiktajam eiro ieviešanas kārtības likuma 15.pantā visi grāmatvedības reģistra ieraksti veicami eiro. Līdz ar to, ja alga tiek maksāta sākot ar 2014.gada 1.janvāri, tā jāizmaksā eiro.

Jāskatās, kā konkrētajā personāla sistēmā uzbūvēta algas aprēķina lapiņa, bet, visticamāk, tā būs dalījumā pa periodiem, kuros atalgojums izmaksāts, nevis pa periodiem, uz kuriem atalgojums attiecas. Tātad decembra algas lapiņā būs norādītas visas summas, kas izmaksātas decembrī latos, bet janvāra algas lapiņā, visas summas, kas izmaksātas janvārī eiro. Janvāra algas lapiņā būs norādīta arī summa, kas aprēķināta par decembri, konvertējot to eiro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu.

Attiecībā uz darbinieku informēšanu aicinām ievērot Eiropas Komisijas ieteikumus un ievērot pasākumus, kas vairo darbinieku informētību.

 

Vispārīgā informācija par eiro ieviešanu Latvijā:
•Eiro ieviešanas Latvijā mērķa datums ir 2014.gada 1.janvāris.
•Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa, kuru apstiprinās ES Padome 2013.gada jūlijā.
•Uz Latvijas eiro monētām reversā būs redzami mūsu valsts simboli, bet eiro banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas.
•Algas un pabalsti, sākot ar 2014.gada 1 janvāri, tiks izmaksāti eiro.
•No 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim (ieskaitot) varēs norēķināties gan latos, gan eiro, atlikumu saņemot eiro.
•No 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam latus uz eiro bez maksas varēs mainīt visās kredītiestādēs. Latvijas Bankā varēs mainīt arī pēc 2014.gada 30.jūnija, bez termiņa ierobežojuma.
•Trīs mēnešus, no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.martam valūtas maiņa bez maksas būs iespējama atsevišķās Latvijas Pasta nodaļās (apdzīvotās vietās, kur nav banku nodaļu).
•Ērtākais veids valūtas nomaiņas brīdī – bezskaidras naudas norēķini – lati uz eiro tiks nomainīti automātiski.
•Obligātais cenu paralēlās atspoguļošanas periods būs no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.