Darba novērtēšanas un attīstības pārrunas

Viens gads noslēdzies un klāt jau nākamais ar jauniem plāniem un izaicinājumiem. Spriežot pēc savu klientu pieprasījuma – darba novērtēšanas un attīstības pārrunas rit pilnā sparā. Tāpēc pievienoju dažus praktiskus ieteikumus gan darbiniekiem, gan vadītājiem. Jā, un tas var lieti noderēt arīt iem, kas paši sev dod darbu. 

Ja esi darbinieks, tad, gatavojoties sarunai ar savu tiešo vadītāju padomā par sekojošiem jautājumiem:

 • Kas ir tas, ko Tu vēlies iegūt no šīs saunas? Kāds ir Tavs mērķis – gūt apstiprinājumu, ka viss ir kārtībā? Saprast, kāpēc Tavs un vadītāja vērtējums atšķiras? Vienoties par noteiktām apmācībām? Panākt paaugstinājumu amatā? Lai kāds arī tas nebūtu – padomā – kādi ieguvumi būs Tavam vadītājam un uzņēmumam no tā, ka Tu sasniegsi savus mērķus? 
 • Pārdomā - kā Tev ir veicies  pagājušajā gadā? Kā Tu vērtē savu darba sniegumu? Kas izdevās? Kas – ne tik labi kā gribējās? Piefiksē konkrētas situācijas un notikumus, kas parāda Tavu izcilo darba sniegumu, kā arī tos brīžus – kuros tev būtu noderējis vairāk pieredzes un atbalsta. 
 • Kas ir tās prasmes un iemaņas, kuru attīstībai Tu gribētu veltīt vairāk laika un uzmanības nākamajā gadā? Ko Tu pats vari darīt, lai tās attīstītu? Kā Tev var palīdzēt Tavs vadītājs? Vai Tavi kolēģi?
 • Pārdomā, kas ir tas, ko Tu noteikti vēlies pateikt savam vadītājam – kas Tev patīk viņa darbībā? Kas ir nesaprotams? Varbūt ir kaut kas, kas Tevi ļoti kaitina, bet vadītājs par to neko nezin? 

Ja esi vadītājs, tad pirms tikties ar darbinieku: 

 • Gatavojies pārrunām ar katru sev padoto darbinieku! Kas ir tā vērtība, ko darbinieks rada ikdienā? Kāpēc Tev šis darbinieks ir svarīgs? Kāpēc viņš/a ir svarīgs uzņēmumam?
 • Kā Tu vērtē darbinieka sniegumu pagājušajā gadā? Katram novērtējumam gan labam, gan ne tik ļoti, atceries darbinieka uzvedības un situāciju piemērus!
 • Kādi īpaši talanti piemīt Tavam darbiniekam? Kādi personiskās un profesionālās attīstības instrumenti palīdzētu viņam tos labāk atklāt un pilnveidot?

Darba novērtēšanas un attīstības pārrunas rada vietu un laiku savstarpējas sadarbības pilnveidošanai. Vai sarunas būs formāls notikums vai tiešām palīdzēs atrisināt sastrēgušos jautājumus, būs atkarīgs tikai no tiem diviem, kas sarunājas – viņu gatavības būt atklātiem, drosmes runāt un vēlēšanās katru dienu nākt uz darbu ar prieku!

Professional development talks

One year is around and the next one is here with new plans and challenges. Looking at requests from my customers I realize that the personal development talks are just building their force. So, please find here some practicalities for employees and their managers to prepare to get the most out of the development talk. And yes, even if you are self-employed – it might help.

As an employee before the conversation with your manager you should think about:

=     What would be the best outcome for you from this conversation? What is your goal – to get the confirmation that everything is fine? To understand why yours and manager’s evaluations are different? Get promotion? You can reach for any goal – but before think also about the benefits what will your manager and your company experience when you will be there?

 • What was the greates success of last year ? How do you evaluate your perfomance? What worked well? What – could have worked out better? Remember exact situations and events proving your excellent performance, and also the moments – where more experience and support would have been in place?
 • What are the skills you would like to develop during next year? What you can do by yourself to develop them? How can your direct manager help? Or maybe your colleagues?
 • What feedback you would like to give to your manager? What do you like in his/her way of doing things? What is frustrating? Maybe there is something what could help your manager to be better manager if he/she would know about it?

As a manager, before meeting your people:

 • Prepare for each single conversation with each single employee! Define for yourself – what is the value particularly this employee creates? Why this employee is important to you? Why he/she is important for the company?
 • How do you evaluate the employee’s performance in last year? For each rating both positive and negative – remember the situational examples.
 • What does specific talents your employee possess? What kind of personal and professional development tools would be the best to open the talents for an employee and help him/her to develop them.
 • Professional development talks create place and time to fix and improve the collaboration. Whether the conversation will be formal or will help to solve “hard” issues will depend only on those two having the conversation – on their openness, integrity, courage and willingness every day to come to work with joy.