25. July, 2023, 10:00 - 11:00
Pieejamo vieto skaits: 77

2023. gada vasarā stājās spēkā vairāki Komerclikuma grozījumi, tostarp, par komercsabiedrību reorganizāciju un vienkāršoto reorganizāciju, tās kārtību, kreditoru aizsardzību, sabiedrību amatpersonu atbildību, pamatkapitāla palielināšanu, kā arī dalībnieka pienākumu paziņot par patiesā labuma guvēju, akciju veidiem un akcionāru reģistra vešanu, akciju iegrāmatošanu un to labticīgu iegūšanu. Papildus minētajiem grozījumiem aktuāli ir arī komerctiesību Augstākās tiesas tiesu prakses jaunumi, piemēram, par komercnoslēpuma aizsardzību, valdes locekļa atlīdzības noteikšanu, zaudējuma apmēra noteikšanu, u.c. Seminārā īsi aplūkosim Komerclikuma aktuālos grozījumus, kā arī dažas no pēdējo divu gadu laikā tapušajos tiesu spriedumos paustajām atziņām uzņēmējdarbības sfērā.

 ·        Komerclikuma grozījumi (reorganizācija, akciju veidi, patiesā labuma guvēja paziņošanas pienākums, u.c.);

·        Tiesu prakses aktualitātes (komercnoslēpums un konfidenciāla informācija, zaudējumu apmēra noteikšana prasībās, valdes locekļa tiesības uz atalgojumu, akciju atpirkšanas piedāvājums, u.c.)

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.